sasas_2006-06-19_newyork_dsc_0082.jpg

Keywords: New York, Penn Station, United States, Train, Station

Taken on 6/19/2006 4:23:11 PM, New York, New York, United States
GPS: W 073° 59' 33.89", N 040° 45' 00.66"

copyright (c) 2008 by Sasa Sekulic